Педагог

Милена Миладинов рођена је у Кикинди. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, смер: педагогија. Професионалну каријеру започела је 2008. године праксом у струци, кроз рад са децом и младима са сметњама у развоју, најпре у установи социјалне заштите у Врњачкој Бањи, затим као руководилац услуга социјалне заштите (Дневни боравак и ПУК за децу са сметњама у развоју). У невладином сектору остаје до 2017. године као један од оснивача и председник Удружења грађана. Похађала је бројне семинаре и едукације намењене организацијама цивилног друштва, волонтерски менаџмент, из области социјалних услуге, партиципација младих и права особа са инвалидитетом, едукације из области људских права итд. Поседује лиценцу стручног радника у социјалној заштити, издате 2014. године од Коморе социјалне заштите.

У Основној школи "Младост", Врњци од септембра 2018. године обавља послове педагога школе.

ОСОБИНЕ КОЈЕ ОПИСУЈУ ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Свој посао обавља одговорно, професионално и са пуно ентузијазма. Својим радом и понашањем ученицима на сопстевном примеру показује вредности и принципе за које се залаже и којима тежи. Стрпљива, толерантна и креативна у раду са ученицима. Верује да је све достижно ако се уложи труд и рад, као и да човек никад не престаје да учи а нарочито од деце уколико се слушају пажљиво.

Задужења педагога ближе су дефинисана Годишњим планом рада педагога према областима рада.

- Планирање и програмирање образовно васпитног рада - Педагог школе, учествује у изради Годишњег плана рада школе и његових појединих делова, Школског програма; Анекса Развојног плана установе; плана рада Ученичког парламента; припрема властити годишњи и месечни план рада; Лични план стручног усавршавања...

- Праћење и вредновање васпитно образовног рада - Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима; рад на разивијању и примени инструмента за самовредновање различитих области рада установе; учествује у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе израдом инструмената процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата. праћење поступака оцењивање ученика...

- Рад са ученицима - Прати и подстиче целовит развој деце и ученика, учествујући у стварању оптималних услова за њихов развој, обавља саветодавно инструктивни рад са ученицима. Анализира предлоге ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији. Осмишљавање и реализовање различитих предавања и радионица, учествовање у раду одељенских заједница..

- Рад са наставницима - Сарадња са наставницима огледа се кроз пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно- васпитног рада, посета часовима са циљем давања предлога за унапређење, реализовање иновативних и угледних часова; праћење начина вођења педагошке документације наставника.

- Рад са родитељима / старатељима - Сарадња са родитељима огледа се кроз јачање њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и школе; пружање подршке родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, осмишљавање слободног времена ученика, односно детета. Осмишљава и реализује едукативна и васпитна предавања и радионице за родитеље.

- Рад са директором, стручним сарадником - Учествује у раду стручних органа и тимова, учествује у раду наставничког и одељенског већа;

- Сарађује са надлеженим установама, организацијама које су од значаја за успешан рад школе (ЦСР, Културни центар, Врњачке новине, Канцеларија за младе, Невладине организације, Средње и Основне школе...)

- Модератор Ученичког парламента.

- Интерним и екстерним маркетингом промовише активности и резултате ученика и запослених на које смо као школа поносни.

- Уређивач летописа и сарадник на школском сајту

- Стечено знање констатно проширује кроз стручно усавршавање како би омогућила развој и унапређење образовно васпитног процеса и остваривање стандарда.

- Одржавање радионица предузетништва и екологије у оквиру Пилот пројекта "Обогаћеног једносменског рада"

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага