Правила понашања ученика у школи

Ученици су дужни да:

Редовно и на време (пре уласка наставника) долазе у школу, као и на почетак сваког часа

Не напуштају час без одобрења наставника

У зборницу и остале службене просторије улазе на позив наставника односно запосленог у школи

Адекватно извршавају своје школске обавезе, савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова

Редовно раде домаће задатке и према препорукама предметних наставника похађају допунску наставу

Долазе у школу уредни и прикладно одевени

Пристојно се и са уважавањем понашају једни према другима, као и према свим запосленима у школи

Да на примерен начин употребљавају школске просторије (хол школе, учионице, тоалет...)

Воде рачуна о школској имовини (клупе, столице и осталом инвентару). Између учионица је забрањено премештање столица и клупа.

Воде рачуна о хигијени личној и свих школских просторија

Несугласице и неспоразуме решавају у оквиру одељенске заједнице и осталих нивоа пружања подршке према протоколу (први, други, трећи ниво)

 

У школи је забрањено:

Преправљање и дописивање података у школакој документацији (дневнику, ђачкој књижици, сведочанству...)

Коришћење мобилних телефона у току трајања наставе

Напуштање школског објекта за време трајања малог одмора

Трчање по просторијама школе, гурање, наслањање на врата и сл.

Уништавање школске имовине (жврљање по клупама, столицама, зидовима итд.) и имовине других лица(ученика, наставника)

Уношење оружја и других средстава којима се могу нанети повреде (односи се и на школско двориште)

Уношење и употреба алкохола, дувана и наркотичких средстава (односи се и на школско двориште)

 

Свако кршење правила понашања и наведених забрана ће се најстрожије кажњавати, новчано и дисциплински!

 

Понашање на екскурзији

Задаци екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи, упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање позитивног односа према националним, културним, естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживаљаја.

Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, а пре путовања, директор школе учеснике путовања и њихове родитеље упознаје са правилима понашања којих су дужни да се придржавају они који путују. На екскурзији је забрањено пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све ученике екскурзије, као и кретање по аутобусу током вожње.

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага